Smile LabRecent Publications

2023

Conference

Research

Trainablity Preserving Neural Pruning

Huan Wang, Yun Fu

ICLR 2023
PDF

Research

Contrastive Alignment of Vision to Language Through Parameter-efficient Transfer Learning

Zaid Khan, Yun Fu

ICLR 2023
PDF

Research

Image as Set of Points

Xu Ma, Yuqian Zhou, Huan Wang, Can Qin, Bin Sun, Chang Liu, Yun Fu

ICLR 2023
PDF

Research

Discovering Information and Robust Positives for Video Domain Adaptation

Chang Liu, Kunpeng Li, Michael Stopa, Jun Amano, Yun Fu

ICLR 2023
PDF

Research

Latent Graph Inference with Limited Supervision

Jianglin Lu, Yi Xu, Huan Wang, Yue Bai, Yun Fu

NeurIPS 2023
PDF

Research

Exploring Question Decomposition for Zero-Shot VQA

Zaid Khan, Vijay Kumar BG, Samuel Schulter, Manmohan Chandraker, Yun Fu

NeurIPS 2023
PDF

Research

SnapFusion: Text-to-Image Diffusion Model on Mobile Devices within Two Seconds

Yanyu Li, Huan Wang, Qing Jin, Ju Hu, Pavlo Chemerys, Yun Fu, Yanzhi Wang, Sergey Tulyakov, Jian Ren

NeurIPS 2023
PDF

Research

UniControl: A Unified Diffusion Model for Controllable Visual Generation In the Wild

Can Qin, Shu Zhang, Ning Yu, Yihao Feng, Xinyi Yang, Yingbo Zhou, Huan Wang, Juan Carlos Niebles, Caiming Xiong, Silvio Savarese†, Stefano Ermon, Yun Fu, and Ran Xu

NeurIPS 2023
PDF

Research

Frame Flexible Network

Yitian Zhang, Yue Bai, Chang Liu, Huan Wang, Sheng Li, Yun Fu

CVPR 2023
PDF

Research

NeRFInvertor: High Fidelity NeRF-GAN Inversion for Single-shot Real Image Animation

Yu Yin, Kamran Ghasedi, HsiangTao Wu, Jiaolong Yang, Xin Tong, Yun Fu

CVPR 2023
PDF

Research

Uncovering the Missing Pattern: Unified Framework Towards Trajectory Imputation and Prediction

Yi Xu, Armin Bazarjani, Hyung-gun Chi, Chiho Choi, Yun Fu

CVPR 2023
PDF

Research

Q: How to Specialize Large Vision-Language Models to Data-Scarce VQA Tasks? A: Self-Train on Unlabeled Images!

Zaid Khan, Vijay Kumar BG, Samuel Schulter, Xiang Yu, Yun Fu, Manmohan Chandraker

CVPR 2023
PDF

Research

Real-Time Neural Light Field on Mobile Devices

Junli Cao, Huan Wang, Pavlo Chemerys, Vladislav Shakhrai, Ju Hu, Yun Fu, Denys Makoviichuk, Sergey Tulyakov, Jian Ren

CVPR 2023
PDF

Research

Iterative Soft Shrinkage Learning for Efficient Image Super-Resolution

Jiamian Wang, Huan Wang, Yulun Zhang, Yun Fu, and Zhiqiang Tao

ICCV 2023
PDF

Research

BEV-DG: Cross-Modal Learning under Bird’s-Eye View for Domain Generalization of 3D Semantic Segmentation

Miaoyu Li, Yachao Zhang, Xu Ma, Yanyun Qu, Yun Fu

ICCV 2023
PDF

Research

Efficient Converted Spiking Neural Network for 3D and 2D Classification

Yuxiang Lan, Yachao Zhang, Xu Ma, Yanyun Qu, Yun Fu

ICCV 2023
PDF

Research

GlueGen: Plug and Play Multi-modal Encoders for X-to-image Generation

Can Qin, Ning Yu, Chen Xing, Shu Zhang, Zeyuan Chen, Stefano Ermon, Yun Fu, Caiming Xiong, Ran Xu

ICCV 2023
PDF

Research

Momentum in Momentum for Adaptive optimization

Yizhou Wang, Yue Kang, Can Qin, Huan Wang, Yi Xu, Yulun Zhang, Yun Fu

ICDM 2023

Research

Concentric Ring Loss for Face Forgery Detection

Yu Yin, Yue Bai, Yizhou Wang, Yun Fu

ICDM 2023

Research

Hybrid Pixel-Unshuffled Network for Lightweight Image Super-Resolution

Bin Sun, Yulun Zhang, Songyao Jiang, Yun Fu

AAAI 2023
PDF

Research

Layout Representation Learning with Spatial and Structural Hierarchies

Yue Bai, Dipu Manandhar, Zhaowen Wang, John Collomosse, Yun Fu

AAAI 2023
PDF

Research

Rethinking Neighborhood Consistency Learning on Unsupervised Domain Adaptation

Chang Liu, Lichen Wang, Yun Fu

ACM MM 2023

Research

Layout Sequence Prediction From Noisy Mobile Modality

Haichao Zhang, Yi Xu, Hongsheng Lu, Takayuki Shimizu, Yun Fu

ACM MM 2023
PDF

Research

High-Throughput Microscopy Image Deblurring with Graph Reasoning Attention Network

Yulun Zhang, Donglai Wei, Richard Schalek, Yuelong Wu, Stephen Turney, Jeff Lichtman, Hanspeter Pfister, Yun Fu

ISBI 2023
PDF

Research

Improving Cross-Domain Detection with Self-Supervised Learning

Kai Li, Curtis Wigington, Chris Tensmeyer, Vlad I. Morariu, Handong Zhao, Varun Manjunatha, Nikolaos Barmpalios, Yun Fu

CVPRW 2023
PDF

Journal

Research

Transforming Complex Problems Into K-Means Solutions

Hongfu Liu, Junxiang Chen, Jennifer Dy, Yun Fu

IEEE TPAMI 2023
PDF

Research

Global Aligned Structured Sparsity Learning for Efficient Image Super-Resolution

Huan Wang, Yulun Zhang, Can Qin, Luc Van Gool, Yun Fu

IEEE TPAMI 2023
PDF

Research

Lattice Network for Lightweight Image Restoration

Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Yuan Xie, Yulun Zhang, Cuihua Li, Yun Fu

IEEE TPAMI 2023
PDF


LRPRNet: Lightweight Deep Network by Low-Rank Pointwise Residual Convolution

Bin Sun, Jun Li, Ming Shao, Yun Fu
IEEE TNNLS 2023
PDF

Research

From Ensemble Clustering to Subspace Clustering: Cluster Structure Encoding

Zhiqiang Tao, Jun Li, Huazhu Fu, Yu Kong, Yun Fu
IEEE TNNLS 2023
PDF

Research

Balancing Biases and Preserving Privacy on Balanced Faces in the Wild

Joseph P. Robinson, Can Qin, Yann Henon, Samson Timoner, Yun Fu

IEEE TIP 2023
PDF

Research

Pyramid Attention Network for Image Restoration

Yiqun Mei, Yuchen Fan, Yulun Zhang, Jiahui Yu, Yuqian Zhou, Ding Liu, Yun Fu, Thomas S. Huang, Humphrey Shi
IJCV 2023
PDF

2022

Conference

Research

Rethinking Network Design and Local Geometry in Point Cloud: A Simple Residual MLP Framework

Xu Ma, Can Qin, Haoxuan You, Haoxi Ran, Yun Fu

ICLR 2022
PDF
code

Research

Learning Efficient Image Super-Resolution Networks via Structure-Regularized Pruning

Yulun Zhang, Huan Wang, Can Qin, Yun Fu

ICLR 2022
PDF

Research

Dual Lottery Ticket Hypothesis

Yue Bai, Huan Wang, Zhiqiang Tao, Kunpeng Li, Yun Fu

ICLR 2022
PDF
code

Research

Look More but Care Less in Video Recognition

Yitian Zhang, Yue Bai, Huan Wang, Yi Xu, Yun Fu

NeurIPS 2022
PDF

Research

What Makes a “Good” Data Augmentation in Knowledge Distillation – A Statistical Perspective

Huan Wang, Suhas Lohit, Michael Jeffrey Jones, Yun Fu

NeurIPS 2022
PDF
code
homepage

Research

Parameter-Efficient Masking Networks

Yue Bai, Huan Wang, Xu Ma, Yitian Zhang, Zhiqiang Tao, Yun Fu

NeurIPS 2022
PDF

Research

Towards Layer-wise Image Vectorization

Xu Ma, Yuqian Zhou, Xingqian Xu, Bin Sun, Valerii Filev, Nikita Orlov, Yun Fu, Humphrey Shi

CVPR 2022
PDF
code
homepage

Research

Adaptive Trajectory Prediction via Transferable GNN

Yi Xu, Lichen Wang, Yizhou Wang, Yun Fu

CVPR 2022
PDF

Research

Learning to Learn across Diverse Data Biases in Deep Face Recognition

Chang Liu, Xiang Yu, Yi-Hsuan Tsai, Masoud Faraki, Ramin Moslemi, Manmohan Chandraker, Yun Fu

CVPR 2022
PDF

Research

Single-Stream Multi-Level Alignment for Vision-Language Pretraining

Zaid Khan, Vijay Kumar B G, Xiang Yu, Samuel Schulter, Manmohan Chandraker, Yun Fu

ECCV 2022
PDF

Research

R2L: Distilling Neural Radiance Field to Neural Light Field for Efficient Novel View Synthesis

Huan Wang, Jian Ren, Zeng Huang, Kyle Olszewski, Menglei Chai, Yun Fu, Sergey Tulyakov

ECCV 2022
PDF

Research

Self-supervision Meets Adversarial Perturbation: A Novel Framework for Anomaly Detection

Yizhou Wang, Can Qin, Rongzhe Wei, Yi Xu, Yue Bai, Yun Fu

CIKM 2022
PDF
code

Research

Robust Semi-supervised Domain Adaptation against Noisy Labels

Can Qin, Yizhou Wang, Yun Fu

CIKM 2022
PDF

Research

Making Reconstruction-based Method Great Again for Video Anomaly Detection

Yizhou Wang, Can Qin, Yue Bai, Yi Xu, Xu Ma and Yun Fu

ICDM 2022
code

Research

Learning from Weakly-labeled Web Videos via Exploring Sub-Concepts

Kunpeng Li, Zizhao Zhang, Guanhang Wu, Xuehan Xiong, Chen-Yu Lee, Zhichao Lu, Yun Fu, Tomas Pfister

AAAI 2022
PDF

Research

Recent Advances on Neural Network Pruning at Initialization

Huan Wang, Can Qin, Yue Bai, Yulun Zhang, Yun Fu

IJCAI 2022 Survey Track
PDF
Link

Research

MemREIN: Rein the Domain Shift for Cross-Domain Few-Shot Learning

Yi Xu, Lichen Wang, Yizhou Wang, Can Qin, Yulun Zhang, Yun Fu

IJCAI 2022
PDF

Research

Test-time Fourier Style Calibration for Domain Generalization

Xingchen Zhao, Chang Liu, Anthony Sicilia, Seong Jae Hwang, Yun Fu

IJCAI 2022
PDF

Research

External Knowledge Infusion for Tabular Pre-training Models with Dual-adapters

Can Qin, Sungchul Kim, Handong Zhao, Tong Yu, Ryan Rossi, Yun Fu

KDD 2022
PDF

Research

Meta Adversarial Weight for Unsupervised Domain Adaptation

Chang Liu, Lichen Wang, Yun Fu

SDM 2022
PDF

Research

Collaborative Attention Mechanism for Multi-Modal Time Series Classification

Yue Bai, Zhiqiang Tao, Lichen Wang, Sheng Li, Yu Yin, Yun Fu

SDM 2022
PDF

Research

Adjustable Memory-efficient Image Super-resolution via Individual Kernel Sparsity

Xiaotong Luo, Mingliang Dai, Yulun Zhang, Yuan Xie, Ding Liu, Yanyun Qu, Yun Fu, Junping Zhang:

ACM MM 2022
PDF

Research

Multimodal In-bed Pose and Shape Estimation under the Blankets

Yu Yin, Joseph P. Robinson, Yun Fu

ACM MM 2022
PDF

Research

Generating Topological Structure of Floorplans from Room Attributes

Yu Yin, Will Hutchcroft, Naji Khosravan, Ivaylo Boyadzhiev, Yun Fu, Sing Bing Kang

ICMR 2022
PDF

Journal

Research

Image-Text Embedding Learning via Visual and Textual Semantic Reasoning

Kunpeng Li, Yulun Zhang, Kai Li, Yuanyuan Li, Yun Fu

IEEE TPAMI 2022
PDF

Research

Semi-supervised Domain Adaptive Structure Learning

Can Qin, Lichen Wang, Qianqian Ma, Yu Yin, Huan Wang, Yun Fu

IEEE TIP 2022
PDF

Research

Human Motion Segmentation via Velocity-Sensitive Dual-Side Auto-Encoder

Yue Bai, Lichen Wang, Yunyu Liu, Yu Yin, Hang Di, Yun Fu

IEEE TIP 2022
PDF

Research

Generative Multi-Label Correlation Learning

Lichen Wang, Zhengming Ding, Kasey Lee, Seungju Han, Jae-Joon Han, Changkyu Choi, Yun Fu

ACM TKDD 2022
PDF

Research

Guided Graph Attention Learning for Video-Text Matching

Kunpeng Li, Chang Liu, Jun Amano, Yun Fu

ACM TOMM 2022
PDF

Research

Self-Directed Online Machine Learning for Topology Optimization

Changyu Deng, Yizhou Wang, Can Qin, Yun Fu, Wei Lu

Nature Communications 2022
PDF
code

Research

Human Action Recognition and Prediction: A Survey

Yu Kong, Yun Fu

IJCV 2022
PDF

2021

Conference

Research

Neural Pruning via Growing Regularization

Huan Wang, Can Qin, Yulun Zhang, Yun Fu

ICLR 2021
PDF
arXiv
code

Research

Slow Learning and Fast Inference: Efficient Graph Similarity Computation via Knowledge Distillation

Can Qin, Handong Zhao, Lichen Wang, Huan Wang, Yulun Zhang, Yun Fu

NeurIPS 2021
PDF

Research

Aligned Structured Sparsity Learning for Efficient Image Super-Resolution

Yulun Zhang, Huan Wang, Can Qin, Yun Fu

NeurIPS 2021
PDF

Research

MR Image Super-Resolution with Squeeze and Excitation Reasoning Attention Network

Yulun Zhang, Kai Li, Kunpeng Li, Yun Fu

CVPR 2021

Research

ECACL: A Holistic Framework for Semi-Supervised Domain Adaptation

Kai Li, Chang Liu, Handong Zhao, Yulun Zhang, Yun Fu

ICCV 2021
PDF
arXiv
code

Research

Context Reasoning Attention Network for Image Super-Resolution

Yulun Zhang, Donglai Wei, Can Qin, Huan Wang, Hanspeter Pfister, Yun Fu

ICCV 2021
PDF
arXiv

Research

Dynamic High-Pass Filtering and Multi-Spectral Attention for Image Super-Resolution

Salma Abdel Magid, Yulun Zhang, Donglai Wei, Won-Dong Jang, Zudi Lin, Yun Fu, Hanspeter Pfister

ICCV 2021
PDF

Research

Aspect-based Sentiment Classification via Reinforcement Learning

Lichen Wang, Bo Zong, Yunyu Liu, Can Qin, Wei Cheng, Wenchao Yu, Xuchao Zhang, Haifeng Chen, Yun Fu

ICDM 2021

Research

Correlative Channel-Aware Fusion for Multi-View Time Series Classification

Yue Bai, Lichen Wang, Zhiqiang Tao, Sheng Li, Yun Fu

AAAI 2021
PDF
arXiv
code

Research

Contradictory Structure Learning for Semi-supervised Domain Adaptation

Can Qin, Lichen Wang, Qianqian Ma, Yu Yin, Huan Wang, Yun Fu

SDM 2021
PDF
arXiv
code

Research

Exploiting BERT for Multimodal Target Sentiment Classification Through Input Space Translation

Zaid Khan, Yun Fu

ACM MM 2021
PDF
arXiv
code

Research

SuperFront: From Low-resolution to High-resolution Frontal Face Synthesis

Yu Yin, Joseph Robinson, Songyao Jiang, Yue Bai, Can Qin, Yun Fu

ACM MM 2021
PDF
arXiv

Research

Domain Generalization via Feature Variation Decorrelation

Chang Liu, Lichen Wang, Kai Li, Yun Fu

ACM MM 2021

Research

Faster-PPN: Towards Real-Time Semantic Segmentation with Dual Mutual Learning for Ultra-High Resolution Images

Bicheng Dai, Kaisheng Wu, Tong Wu, Kai Li, Yanyun Qu, Yuan Xie, Yun Fu

ACM MM 2021

Research

One Label, One Billion Faces: Usage and Consistency of Racial Categories in Computer Vision

Zaid Khan, Yun Fu

FAccT 2021
PDF
arXiv
code

Research

VINS: Visual Search for Mobile User Interface Design

Sara Bunian, Kai Li, Chaima Jemmali, Casper Harteveld, Yun Fu, Magy Seif El-Nasr

CHI 2021
PDF
arXiv

Research

Stylized Text-to-Fashion Image Generation

Huixian Zhang, Shuhui Jiang, Yun Fu

FG 2021

Research

Spatially Constrained GAN for Face and Fashion Synthesis

Songyao Jiang, Hongfu Liu, Yue Wu, Yun Fu

FG 2021 (NVIDIA CCS Best Student Paper Award)
PDF
code

Research

Skeleton Aware Multi-modal Sign Language Recognition

Songyao Jiang, Bin Sun, Lichen Wang, Yue Bai, Kunpeng Li, Yun Fu

CVPRW 2021
PDF
arXiv
code

Journal

Research

Survey on the Analysis and Modeling of Visual Kinship: A Decade in the Making

Joseph P Robinson, Ming Shao, Yun Fu
IEEE TPAMI 2021
PDF
arXiv
code

Research

Residual Dense Network for Image Restoration

Yulun Zhang, Yapeng Tian, Yu Kong, Bineng Zhong, Yun Fu
IEEE TPAMI 2021
PDF
arXiv


Research

Learnable Subspace Clustering

Jun Li, Hongfu Liu, Zhiqiang Tao, Handong Zhao, Yun Fu
IEEE TNNLS 2021
PDF
arXiv

Research

Vehicle and Person Re-Identification with Support Neighbor Loss

Kai Li, Zhengming Ding, Kunpeng Li, Yulun Zhang, Yun Fu
IEEE TNNLS 2021
PDF

Research

Deep Learning for Fashion Style Generation

Shuhui Jiang, Jun Li, Yun Fu
IEEE TNNLS 2021

Research

Continual Multi-view Task Learning via Deep Matrix Factorization

Gan Sun, Yang Cong, Yulun Zhang, Guoshuai Zhao, Yun Fu
IEEE TNNLS 2021
PDF

Research

Representative Task Self-selection for Flexible Clustered Lifelong Learning

Gan Sun, Yang Cong, Qianqian Wang, Bineng Zhong, Yun Fu
IEEE TNNLS 2021
PDF
arXiv


Semi-supervised Dual Relation Learning for Multi-label Classification

Lichen Wang, Yunyu Liu, Hang Di, Can Qin, Gan Sun, Yun Fu
IEEE TIP 2021
PDF


Accurate and Fast ImageDenoising via Attention Guided Scaling

Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li, Yu Kong, Gan Sun, Yun Fu
IEEE TIP 2021

Research

Generative Partial Multi-View Clustering with Adaptive Fusion and Cycle Consistency

Qianqian Wang, Zhengming Ding, Zhiqiang Tao, Quanxue Gao, Yun Fu
IEEE TIP 2021
PDF
arXiv
code

Research

Geometrically Editable Face Image Translation with Adversarial Networks

Songyao Jiang, Zhiqiang Tao and Yun Fu

IEEE TIP 2021
PDF
arXiv
code

Research

Generic Multi-label Annotation via Adaptive Graph and Marginalized Augmentation

Lichen Wang, Zhengming Ding, Yun Fu
ACM TKDD 2021
PDF
arXiv

Research

Clustering with Outlier Removal

Hongfu Liu, Jun Li, Yue Wu, Yun Fu

IEEE TKDE 2021
PDF

Research

Families In Wild Multimedia (FIW MM): A Multimodal Database for Recognizing Kinship

Joseph P. Robinson, Zaid Khan, Yu Yin, Ming Shao, Yun Fu
IEEE TMM 2021
PDF
arXiv

Research

Large-Scale Subspace Clustering by Independent Distributed and Parallel Coding

Jun Li, Zhiqiang Tao, Yue Wu, Bineng Zhong, Yun Fu
IEEE T-Cybernetics 2021

Research

Self-guided Deep Multi-view Subspace Clustering via Consensus Affinity Regularization

Kai Li, Hongfu Liu, Yulun Zhang, Kunpeng Li, Yun Fu
IEEE T-Cybernetics 2021
PDF

Research

Harnessing Deep Learning to Overcome Photo-toxicity for Live-cell Imaging

Zhenmin Hong, Tengqian Sun, Songyao Jiang, Kunpeng Li, Yun Fu, Huizhong Xu, Jin Zhang, Yongmin Liu, Qing Ye, Hu Cang
Nature: Commun. Biol. 2021

Research

Interfacing Photonics with Artificial Intelligence: A New Design Strategy for Photonic Structures and Devices based on Artificial Neural Networks

Yihao Xu, Xianzhe Zhang, Yun Fu, Yongmin Liu
Photonics Research 2021
PDF
arXiv

2020

Conference

Research

Inductive and Unsupervised Representation Learning on Graph Structured Objects

Lichen Wang, Bo Zong, Qianqian Ma, Wei Cheng, Jingchao Ni, Wenchao Yu, Yanchi Liu, Dongjin Song, Haifeng Chen, Yun Fu

ICLR 2020
PDF
arXiv

Research

Learning to Mutate with Hypergradient Guided Population

Zhiqiang Tao, Yaliang Li, Bolin Ding, Ce Zhang, Jingren Zhou, Yun Fu

NeurIPS 2020
PDF
arXiv

Research

Neural Sparse Representation for Image Restoration

Yuchen Fan, Jiahui Yu, Yiqun Mei, Yulun Zhang, Yun Fu, Ding Liu, Thomas S. Huang

NeurIPS 2020
PDF
arXiv
code

Research

Rethinking Classification and Localization for Object Detection

Yue Wu, Yinpeng Chen, Lu Yuan, Zicheng Liu, Lijuan Wang, Hongzhi Li, Yun Fu

CVPR 2020
PDF
arXiv

Research

TDAN: Temporally-Deformable Alignment Network for Video Super-Resolution

Yapeng Tian, Yulun Zhang, Yun Fu, and Chenliang Xu

CVPR 2020
PDF
arXiv

Research

Zooming Slow-Mo: Fast and Accurate One-Stage Space-Time Video Super-Resolution

Xiaoyu Xiang, Yapeng Tian, Yulun Zhang, Yun Fu, Jan Allebach, and Chenliang Xu

CVPR 2020
PDF
arXiv
code

Research

Screencast Tutorial Video Understanding

Kunpeng Li, Chen Fang, Zhaowen Wang, Seokhwan Kim, Hailin Jin, Yun Fu

CVPR 2020
PDF
arXiv
code

Research

Cross-Domain Document Object Detection: Benchmark Suite and Method

Kai Li, Curtis Wigington, Chris Tensmeyer, Handong Zhao, Nikolaos Barmpalios, Vlad I. Morariu, Varun Manjunatha, Tong Sun, Yun Fu

CVPR 2020
PDF
arXiv
code

Research

Adversarial Feature Hallucination Networks for Few-Shot Learning

Kai Li, Yulun Zhang, Kunpeng Li, and Yun Fu

CVPR 2020
PDF
arXiv

Research

HyperSTAR: Task-Aware Hyperparameters for Deep Networks

Gaurav Mittal*, Chang Liu*, Nikolaos Karianakis, Victor Fragoso, Mei Chen, Yun Fu (* equal contribution)

CVPR 2020
PDF
arXiv

Research

Progressively Guided Alternate Refinement Network for RGB-D Salient Object Detection

Shuhan Chen, Yun Fu

ECCV 2020
PDF
arXiv

Research

Generative ViewCorrelation Adaptation for Semi-Supervised Multi-View Learning

Yunyu Liu, Lichen Wang, Yue Bai, Can Qin, Zhengming Ding, Yun Fu

ECCV 2020
PDF
arXiv
code

Research

LatticeNet: Towards Lightweight Image Super-resolution with Lattice Block

Xiaotong Luo, Yuan Xie, Yulun Zhang, Yanyun Qu, Cuihua Li, Yun Fu

ECCV 2020
PDF
arXiv

Research

Texture Hallucination for Large-Factor Painting Super-Resolution

Yulun Zhang, Zhifei Zhang, Stephen DiVerdi, Zhaowen Wang, Jose Echevarria, Yun Fu

ECCV 2020
PDF
arXiv

Research

Lifelong Spectral Clustering

Gan Sun, Yang Cong, Qianqian Wang, Jun Li, Yun Fu

AAAI 2020
PDF
arXiv

Research

Dual Relation Semi-supervised Multi-label Learning

Lichen Wang, Yunyu Liu, Can Qin, Gan Sun, Yun Fu

AAAI 2020
PDF
arXiv
code

Research

Joint Super-Resolution and Alignment of Tiny Faces

Yu Yin, Joseph Robinson, Yulun Zhang, Yun Fu

AAAI 2020
PDF
arXiv

Research

Dual-Side Auto-Encoder for High-Dimensional Time Series Segmentation

Yue Bai, Lichen Wang, Yunyu Liu, Yu Yin, Yun Fu

ICDM 2020
PDF
arXiv
code

Research

Dual-Attention GAN for Large-Pose Face Frontalization

Yu Yin, Songyao Jiang, Joseph Robinson, and Yun Fu

FG 2020
PDF
arXiv

Research

Block Mobilenet: Align Large-Pose Faces with <1MB Model Size

Bin Sun, Jun Li, Yun Fu

FG 2020
PDF
arXiv

Research

EV-Action: Electromyography-Vision Multi-Modal Action Dataset

Lichen Wang, Bin Sun, Joseph Robinson, Taotao Jing, Yun Fu

FG 2020
PDF
arXiv
code

Research

Face Recognition: Too Bias, or Not Too Bias?

Joseph Robinson, Yun Fu, Yann Henon, Gennady Livitz, Can Qin, and Samson Timoner

CVPRW 2020
PDF
arXiv
code

Journal

Research

Residual Dense Network for Image Restoration

Yulun Zhang, Yapeng Tian, Yu Kong, Bineng Zhong, Yun Fu

IEEE TPAMI 2020
PDF
arXiv

Research

Heterogeneous Recommendation via Deep Low-rank Sparse Collective Factorization

Shuhui Jiang, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TPAMI 2020
PDF
arXiv

Research

Guided Attention Inference Network

Kunpeng Li, Ziyan Wu, Kuan-Chuan Peng, Jan Ernst, Yun Fu

IEEE TPAMI 2020
PDF
arXiv

Research

Deep Decision Tree Transfer Boosting

Shuhui Jiang, Haiyi Mao, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TNNLS 2020
PDF
arXiv

Research

Vehicle and Person ReIdentification with Support Neighbor Loss

Kai Li, Zhengming Ding, Kunpeng Li, Yulun Zhang, Yun Fu

IEEE TNNLS 2020
PDF
arXiv

Research

Continual Multi-view Task Learning via Deep Matrix Factorization

Gan Sun, Yang Cong, Yulun Zhang, Guoshuai Zhao, Yun Fu

IEEE TNNLS 2020
PDF
arXiv

Research

Learnable Subspace Clustering

Jun Li, Hongfu Liu, Zhiqiang Tao, Handong Zhao and Yun Fu

IEEE TNNLS 2020
PDF
arXiv
code

Research

Marginalized Multiview Ensemble Clustering

Zhiqiang Tao, Hongfu Liu, Sheng Li, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TNNLS 2020
PDF
arXiv

Research

Arc-support Line Segments Revisited: An Efficient and High-quality Ellipse Detection

Changsheng Lu, Siyu Xia, Ming Shao, Yun Fu

IEEE TIP 2020
PDF
arXiv
code

Research

Reverse Attention Based Residual Network for Salient Object Detection

Shuhan Chen, Xiuli Tan, Ben Wang, Huchuan Lu, Xuelong Hu, Yun Fu

IEEE TIP 2020
PDF
arXiv

Research

Clustering with Outlier Removal

Hongfu Liu, Jun Li, Yue Wu, Yun Fu

IEEE TKDE 2020
PDF
arXiv

Research

Visual Font Pairing

Shuhui Jiang, Zhaowen Wang, Aaron Hertzmann, Hailin Jin, Yun Fu

IEEE TMM 2020
PDF
arXiv

Research

Semi-Supervised Cross-Modality Action Recognition by Latent Tensor Transfer Learning

Chengcheng Jia, Zhengming Ding, Yu Kong, Yun Fu

IEEE TCSVT 2020
PDF
arXiv

Research

Aligned Dynamic-Preserving Embedding for Zero-Shot Action Recognition

Yi Tian, Yu Kong, Qiuqi Ruan, Gaoyun An, Yun Fu

IEEE TCSVT 2020
PDF
arXiv

2019

Conference

Research

Residual Non-local Attention Networks for Image Restoration

Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li, Bineng Zhong, Yun Fu

ICLR 2019
PDF
arXiv

Research

PointDAN: A Multi-Scale 3D Domain Adaption Network for Point Cloud Representation

Can Qin, Haoxuan You, Lichen Wang, C.-C. Jay Kuo, Yun Fu

NeurIPS 2019
PDF
arXiv
code

Research

Large Scale Incremental Learning

Yue Wu, Yinpeng Chen, Lijuan Wang, Yuancheng Ye, Zicheng Liu, Yandong Guo, Yun Fu

CVPR 2019
PDF
arXiv

Research

Generative Multi-View Human Action Recognition

Lichen Wang, Zhengming Ding, Zhiqiang Tiao, Yunyu Liu, Yun Fu

ICCV 2019 (Oral)
PDF
arXiv
code

Research

Visual Semantic Reasoning for Image-Text Matching

Kunpeng Li, Yulun Zhang, Kai Li, Yuanyuan Li, Yun Fu

ICCV 2019 (Oral)
PDF
arXiv
code
Talk

Research

Attention Bridging Network for Knowledge Transfer

Kunpeng Li, Yulun Zhang, Kai Li, Yuanyuan Li, Yun Fu

ICCV 2019
PDF
arXiv

Research

Multimodal Style Transfer via Graph Cuts

Yulun Zhang, Chen Fang, Yilin Wang, Zhaowen Wang, Zhe Lin, Yun Fu, and Jimei Yang

ICCV 2019
PDF
arXiv

Research

Laplace Landmark Localization

Joseph Robinson, Yuncheng Li, Ning Zhang, Yun Fu, and Sergey Tulyakov

ICCV 2019
PDF
arXiv

Research

Rethinking Zero-Shot Learning: A Conditional Visual Classification Perspective

Kai Li, Martin Renqiang Min, and Yun Fu

ICCV 2019
PDF
arXiv
code

Research

Structured and Sparse Annotations for Image Emotion Distribution Learning

Haitao Xiong, Bineng Zhong, Hongfu Liu, and Yun Fu

AAAI 2019
PDF
arXiv

Research

Adversarial Graph Embedding for Ensemble Clustering

Zhiqiang Tao, Hongfu Liu, Jun Li, Zhaowen Wang, Yun Fu

IJCAI 2019
PDF
arXiv

Research

Log2Intent: Towards Interpretable User Modeling via Recurrent Semantics Memory Unit

Zhiqiang Tao, Sheng Li, Zhaowen Wang, Chen Fang, Longqi Yang, Handong Zhao, and Yun Fu

KDD 2019 (oral)
PDF
arXiv

Research

Generative Correlation Discovery Network for Multi-Label Learning

Lichen Wang, Zhengming Ding, Seungju Han, Jae-Joon Han, Changkyu Choi, Yun Fu

ICDM 2019
PDF
arXiv
code

Research

On Novel Object Recognition: A Unified Framework for Discriminability and Adaptability

Kai Li, Renqiang Min, Bing Bai, Yun Fu, Hans Peter Graf

CIKM 2019
PDF
arXiv

Research

Segmentation Guided Image-to-Image Translation with Adversarial Networks

Songyao Jiang, Zhiqiang Tao and Yun Fu

FG 2019
PDF
arXiv
code

Research

Fast Facial Image Analogy with Spatial Guidance

Chengyao Zheng, Siyu Xia, Ming Shao, Yun Fu

FG 2019
PDF
arXiv

Research

Online Multi-task Clustering for Human Motion Segmentation

Gan Sun, Yang Cong, Lichen Wang, Zhengming Ding, Yun Fu

ICCVW 2019
PDF
arXiv

Research

Generatively Inferential Co-Training for Unsupervised Domain Adaptation

Can Qin, Lichen Wang, Yulun Zhang, Yun Fu

ICCVW 2019 (Best Paper Award)
PDF
arXiv
code

Journal

Research

Generative Zero-Shot Learning via Low-Rank Embedded Semantic Dictionary

Zhengming Ding, Ming Shao , Yun Fu

IEEE TPAMI 2019
PDF
arXiv

Research

Cross-Generation Kinship Verification with Sparse Discriminative Metric

Shuyang Wang, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TPAMI 2019
PDF
arXiv

Research

Adversarial Action Prediction Networks

Yu Kong, Zhiqiang Tao ,Yun Fu

IEEE TPAMI 2019
PDF
arXiv

Research

Towards Resolution-Invariant Person Reidentification via Projective Dictionary Learning

Kai Li, Zhengming Ding, Sheng Li ,Yun Fu

IEEE TNNLS 2019
PDF
arXiv

Research

Deep Transfer Low-Rank Coding for Cross-Domain Learning

Zhengming Ding , Yun Fu

IEEE TNNLS 2019
PDF
arXiv

Research

Multi-View Saliency-Guided Clustering for Image Cosegmentation

Zhiqiang Tao, Hongfu Liu, Huazhu Fu, Yun Fu

IEEE TIP 2019
PDF
arXiv

Research

Discerning Feature Supported Encoder for Image Representation

Shuyang Wang, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TIP 2019
PDF
arXiv

Research

Hierarchical Tracking by Reinforcement Learning based Searching and Coarse-to-Fine Verifying

Bineng Zhong, Bing Bai, Jun Li, Yulun Zhang, Yun Fu

IEEE TIP 2019
PDF
arXiv

Research

Visual Object Tracking via Multi-Stream Deep Similarity Learning Networks

Kunpeng Li, Yu Kong, Yun Fu

IEEE TIP 2019
PDF
arXiv

Research

Visual to Text: Survey of Image and Video Captioning

Sheng Li, Zhiqiang Tao, Kang Li, Yun Fu

IEEE TETCI 2019
PDF
arXiv

Research

Feature Selection with Unsupervised Consensus Guidance

Hongfu Liu, Ming Shao, Yun Fu

IEEE TKDE 2019
PDF
arXiv

Research

Robust Spectral Ensemble Clustering via Rank Minimization

Zhiqiang Tao, Hongfu liu, Sheng Li, Zhengming Ding, Yun Fu

ACM TKDD 2019
PDF
arXiv

Research

Improving Face Representation Learning with Center Invariant Loss

Yue Wu, Hongfu Liu, Jun Li, Yun Fu

IVC 2019 (Invited paper)
PDF
arXiv

Research

Deep Alignment Network Based Multi-person Tracking with Occlusion and Motion Reasoning

Qinqin Zhou, Bineng Zhong, Yulun Zhang, Jun Li, Yun Fu

IEEE TOMM 2019 (Best Paper Award)
PDF
arXiv

Research

Robust Discriminative Metric Learning for Image Representation

Zhengming Ding, Ming Shao, Wonjun Hwang, Sungjoo Suh, Jae-Joon Han, Changkyu Choi, Yun Fu

IEEE TCSVT 2019
PDF
arXiv

Research

Deep Geo-constrained Auto-encoder for Non-landmark GPS Estimation

Shuhui Jiang, Yu Kong, Yun Fu

IEEE TBD 2019
PDF
arXiv

2018

Conference

Research

Tell Me Where To Look: Guided Attention Inference Network

Kunpeng Li, Ziyan Wu, Kuan-Chuan Peng, Jan Ernst, Yun Fu

CVPR 2018
PDF
arXiv

Research

Residual Dense Network for Image Super-Resolution

Yulun Zhang, Yapeng Tian, Yu Kong, Bineng Zhong, Yun Fu

CVPR 2018
PDF
arXiv
code

Research

Image Super-Resolution using Very Deep Residual Channel Attention Networks

Yulun Zhang, Kunpeng Li, Kai Li, Lichen Wang, Bineng Zhong, Yun Fu

ECCV 2018
PDF
arXiv
code

Research

Graph Adaptive Knowledge Transfer for Unsupervised Domain Adaptation

Zhengming Ding, Sheng Li, Ming Shao, Yun Fu

ECCV 2018
PDF
arXiv

Research

Latent Discriminant Subspace Representations for Multi-view Outlier Detection

Kai Li, Sheng Li, Zhengming Ding, Weidong Zhang, Yun Fu

AAAI 2018
PDF
arXiv

Research

Discriminative Semi-coupled Projective Dictionary Learning for Low-Resolution Person Re-Identification

Kai Li, Zhengming Ding, Sheng Li, Yun Fu

AAAI 2018
PDF
arXiv

Research

Learning Transferable Subspace for Human Motion Segmentation

Lichen Wang, Zhengming Ding, Yun Fu

AAAI 2018
PDF
arXiv

Research

Predictive Coding Machine for Compressed Sensing and Image Denoising

Jun Li, Hongfu Liu, Yun Fu

AAAI 2018
PDF
arXiv

Research

Action Prediction from Videos via Memorizing Hard-to-Predict Samples

Yu Kong, Shangqian Gao, Bin Sun, Yun Fu

AAAI 2018
PDF
arXiv

Research

Robust Multi-view Representation: A Unified Perspective from Multi-view Learning to Domain Adaption

Zhengming Ding, Ming Shao, Yun Fu

IJCAI 2018
PDF
arXiv

Research

Adaptive Graph Guided Embedding for Multi-label Annotation

Lichen Wang, Zhengming Ding, Yun Fu

IJCAI 2018
PDF
arXiv

Research

Partial Multi-View Clustering via Consistent GAN

Qianqian Wang, Zhengming Ding, Zhiqiang Tao, Quanxue Gao, Yun Fu

ICDM 2018
PDF
arXiv

Research

Robust Lifelong Multi-task Multi-view Representation Learning

Gan Sun, Yang Cong, Jun Li, Yun Fu

ICBK 2018
PDF
arXiv

Research

Generic Embedded Semantic Dictionary for Robust Multi-label Classification

Zhengming Ding, Ming Shao, Sheng Li, Yun Fu

ICBK 2018
PDF
arXiv

Research

One-Shot Face Recognition via Generative Learning

Zhengming Ding, Yandong Guo, Lei Zhang, Yun Fu

FG 2018
PDF
arXiv

Research

Kinship Classification through Latent Adaptive Subspace

Yue Wu, Zhengming Ding, Hongfu Liu, Joseph Robinson, Yun Fu

FG 2018
PDF
arXiv

Research

Fast Clustering with Flexible Balance Constraints

Hongfu Liu, Ziming Huang, Yun Fu, Qi Chen, Mingqin Li, Lintao Zhang

ICBD 2018
PDF
arXiv

Research

Deep Evolutionary 3D Diffusion Heat Maps for Large-pose Face Alignment

Bin Sun, Ming Shao, Siyu Xia, Yun Fu

BMVC 2018
PDF
arXiv

Research

Support Neighbor Loss for Person Re-Identification

Kai Li, Zhengming Ding, Kunpeng Li, Yulun Zhang and Yun Fu

ACM MM 2018
PDF
arXiv
code

Research

Semantically Guided Visual Question Answering

Handong Zhao, Quanfu Fan, Dan Gutfreund, Yun Fu

WACV 2018
PDF
arXiv

Research

Album to family tree: a graph based method for family relationship recognition

Chao Xia, Siyu Xia, Ming Shao, Yun Fu

ACCV 2018
PDF
arXiv

Journal

Research

Person Re-identification by Cross-View Multi-Level Dictionary Learning

Sheng Li, Ming Shao, Yun Fu

IEEE TPAMI 2018
PDF
arXiv
code

Research

Visual Kinship Recognition of Families In the Wild

Joseph P. Robinson, Ming Shao, Yue Wu, Hongfu Liu,Timothy Gillis, Yun Fu

IEEE TPAMI 2018
PDF
arXiv

Research

Learning Consensus Representation for Weak Style Classification

Shuhui Jiang, Ming Shao, Chengcheng Jia , Yun Fu

IEEE TPAMI 2018
PDF
arXiv

Research

Partition Level Constrained Clustering

Hongfu Liu, Zhiqiang Tao, Yun Fu

IEEE TPAMI 2018
PDF
arXiv

Research

Robust Multiview Data Analysis through Collective Low-Rank Subspace

Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TNNLS 2018
PDF
arXiv

Research

Probabilistic Low-Rank Multitask Learning

Yu Kong, Ming Shao, Kang Li, Yun Fu

IEEE TNNLS 2018
PDF
arXiv

Research

Incomplete Multisource Transfer Learning

Zhengming Ding, Ming Shao, Yun Fu

IEEE TNNLS 2018
PDF
arXiv

Research

Self-Taught Low-Rank Coding for Visual Learning

Sheng Li, Kang Li, Yun Fu

IEEE TNNLS 2018
PDF
arXiv

Research

Collaborative Random Faces-Guided Encoders for Pose-Invariant Face Representation Learning

Ming Shao, Yizhe Zhang, Yun Fu

IEEE TNNLS 2018
PDF
arXiv

Research

Low-Rank Transfer Human Motion Segmentation

Lichen Wang, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TIP 2018
PDF
arXiv

Research

Consensus Regularized Multi-View Outlier Detection

Handong Zhao, Hongfu Liu, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TIP 2018
PDF
arXiv

Research

Stacked Denoising Tensor Auto-Encoder for Action Recognition with Spatiotemporal Corruptions

Chengcheng Jia, Ming Shao, Sheng Li, Handong Zhao, Yun Fu

IEEE TIP 2018
PDF
arXiv

Research

Deep Domain Generalization with Structured Low-Rank Constraint

Zhengming Ding , Yun Fu

IEEE TIP 2018
PDF
arXiv

Research

Hierarchical and Spatio-Temporal Sparse Representation for Human Action Recognition

Yi Tian, Yu Kong, Qiuqi Ruan, Gaoyun An, Yun Fu

IEEE TIP 2018
PDF
arXiv

Research

Marginalized Denoising Dictionary Learning With Locality Constraint

Shuyang Wang, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TIP 2018
PDF
arXiv

Research

Visual Representation and Classification by Learning Group Sparse Deep Stacking Network

Jun Li, Heyou Chang, Jian Yang, Wei Luo, Yun Fu

IEEE TIP 2018
PDF
arXiv

Research

Semi-supervised Deep Domain Adaptation via Coupled Neural Networks

Zhengming Ding, Nasser M. Nasrabadi , Yun Fu

IEEE TIP 2018
PDF
arXiv

Research

SLMOML: Online Metric Learning with Global Convergence

Guoqiang Zhong, Yan Zheng, Sheng Li, Yun Fu

IEEE TCSVT 2018
PDF
arXiv

Research

Ensemble Subspace Segmentation Under Blockwise Constraints

Handong Zhao, Zhengming Ding , Yun Fu

IEEE TCSVT 2018
PDF
arXiv

Research

Collaborative Representation Cascade for Single-Image Super-Resolution

Yongbing Zhang, Yulun Zhang, Jian Zhang, Dong Xu, Yun Fu, Yisen Wang, Xiangyang Ji, Qionghai Dai

IEEE TSMC 2018
PDF
arXiv

Research

Consensus Guided Multi-View Clustering

Hongfu Liu, Yun Fu

ACM TKDD 2018
PDF
arXiv

Research

Multi-View Low-Rank Analysis with Applications to Outlier Detection

Sheng Li, Ming Shao, Yun Fu

ACM TKDD 2018
PDF
arXiv

Research

Early Recognition of 3D Human Actions

Sheng Li, Kang Li, Yun Fu

ACM TOMM 2018
PDF
arXiv

Research

Deep bidirectional cross-triplet embedding for online clothing shopping

Shuhui Jiang, Yue Wu, and Yun Fu

ACM TOMM 2018
PDF
arXiv

Research

Structure-Preserved Unsupervised Domain Adaptation

Hongfu Liu, Ming Shao, Zhengming Ding, Yun Fu

IEEE TKDE 2018
PDF
arXiv

Research

Infinite Ensemble Clustering

Hongfu Liu, Ming Shao, Sheng Li, Yun Fu

DMKD 2018
PDF
arXiv

2017

Conference

Research

Matching on Balanced Nonlinear Representations for Treatment Effects Estimation

Sheng Li , Yun Fu

NIPS 2017
PDF
arXiv

Research

Deep Sequential Context Networks for Action Prediction

Yu Kong, Zhiqiang Tao, Yun Fu

CVPR 2017
PDF
arXiv

Research

Low-Rank Embedded Ensemble Semantic Dictionary for Zero-Shot Learning

Zhengming Ding, Ming Shao , Yun Fu

CVPR 2017
PDF
arXiv

Research

Example-Rules Guided Deep Neural Network for Makeup Recommendation

Taleb Alashkar, Songyao Jiang, Shuyang Wang, Yun Fu

AAAI 2017
PDF
arXiv

Research

Multi-view Clustering via Deep Matrix Factorization

Handong Zhao, Zhengming Ding , Yun Fu

AAAI 2017
PDF
arXiv

Research

Sparse Subspace Clustering by Learning Approximation ℓ0 Codes

Jun Li, Yu Kong , Yun Fu

AAAI 2017
PDF
arXiv

Research

Simultaneous Clustering and Ensemble

Zhiqiang Tao, Hongfu Liu , Yun Fu

AAAI 2017
PDF
arXiv

Research

Image Cosegmentation via Saliency-Guided Constraint Clustering with Cosine Similarity

Zhiqiang Tao, Hongfu Liu, Huazhu Fu , Yun Fu

AAAI 2017
PDF
arXiv

Research

Feature Selection Guided Auto-Encoder

Shuyang Wang, Zhengming Ding, Yun Fu

AAAI 2017
PDF
arXiv
code

Research

Multi-Stream Deep Similarity Learning Networks for Visual Tracking

Kunpeng Li, Yu Kong , Yun Fu

IJCAI 2017
PDF
arXiv

Research

From Ensemble Clustering to Multi-View Clustering

Zhiqiang Tao, Hongfu Liu, Sheng Li, Zhengming Ding , Yun Fu

IJCAI 2017
PDF
arXiv

Research

Large-scale Subspace Clustering by Fast Regression Coding

Jun Li, Handong Zhao, Zhiqiang Tao , Yun Fu

IJCAI 2017
PDF
arXiv

Research

Projective Low-rank Subspace Clustering via Learning Deep Encoder

Jun Li, Hongfu Liu, Handong Zhao, Yun Fu

IJCAI 2017
PDF
arXiv

Research

Fashion Style Generator

Shuhui Jiang , Yun Fu

IJCAI 2017
PDF
arXiv

Research

Kinship Verification on Families in the Wild with Marginalized Denoising Metric Learning

Shuyang Wang, Joseph Robinson, Yun Fu

FG 2017
PDF
arXiv

Research

Rule-based Facial Makeup Recommendation System

Taleb Alashkar, Songyao Jiang, Yun Fu

FG 2017
PDF
arXiv

Research

Multi-View Graph Learning with Adaptive Label Propagation

Sheng Li, Hongfu Liu, Zhiqiang Tao, Yun Fu

IEEE BigData 2017
PDF
arXiv

Research

Robust Multi-Label Semi-Supervised Classification

Sheng Li , Yun Fu

IEEE BigData 2017
PDF
arXiv

Research

Family Photo Recognition via Multiple Instance Learning

Junkang Zhang, Siyu Xia, Ming Shao , Yun Fu

ICMR 2017
PDF
arXiv

Research

Circle Detection by ARCSupport Line Segments

Changsheng Lu, Siyu Xia, Wanming Huang, Ming Shao, Yun Fu

ICIP 2017
PDF
arXiv

Research

Deep Active Learning Through Cognitive Information Parcels

Wencang Zhao, Yu Kong, Zhengming Ding, Shangqian Gao ,Yun Fu

ACM MM 2017
PDF
arXiv

Research

Deep Low-rank Sparse Collective Factorization for Cross-Domain Recommendation

Shuhui Jiang, Zhengming Ding, Yun Fu

ACM MM 2017 (Best Paper Award Candidate)
PDF
arXiv

Research

Recognizing Families In the Wild (RFIW)

Joseph P. Robinson, Ming Shao, Handong Zhao, Yue Wu, Timothy Gillis, Yun Fu

ACM MM 2017
PDF
arXiv

Research

Deep Face Recognition with Center Invariant Loss

Yue Wu, Hongfu Liu, Jun Li , Yun Fu

ACM MMW 2017
PDF
arXiv

Research

Low-shot Face Recognition with Hybrid Classifiers

Yue Wu, Hongfu Liu, Yun Fu

ICCVW 2017
PDF
arXiv

Journal

Research

Cross-Modality Feature Learning through Generic Hierarchical Hyperlingual-Words

Ming Shao, Yun Fu

IEEE TNNLS 2017
PDF
arXiv

Research

Deeply Learned View-Invariant Features for Cross-View Action Recognition

Yu Kong, Zhengming Ding, Jun Li, Yun Fu

IEEE TIP 2017
PDF
arXiv

Research

Videography based Unconstrained Video Analysis

Kang Li, Sheng Li, Sangmin Oh, Yun Fu

IEEE TIP 2017
PDF
arXiv

Research

Sparse Canonical Temporal Alignment with Deep Tensor Decomposition for Action Recognition

Chengcheng Jia, Ming Shao , Yun Fu

IEEE TIP 2017
PDF
arXiv

Research

Entropy-based Consensus Clustering for Patient Stratification

Hongfu Liu, Rui Zhao, Hongsheng Fang, Feixiong Cheng, Yun Fu, Yang-Yu Liu

Bioinformatics 2017
PDF
arXiv

Research

Max-Margin Heterogeneous Information Machine for RGB-D Action Recognition

Yu Kong , Yun Fu

IJCV 2017
PDF
arXiv


2016

Conference

Research

Deep Robust Encoder through Locality Preserving Low-Rank Dictionary

Zhengming Ding, Ming Shao and Yun Fu

ECCV 2016
PDF
arXiv

Research

Face Behind Makeup

Shuyang Wang and Yun Fu

AAAI 2016
PDF
arXiv

Research

Robust Multi-view Subspace Learning through Dual Low-rank Decompositions

Zhengming Ding and Yun Fu

AAAI 2016
PDF
arXiv

Research

Consensus Style Centralizing Auto- encoder for Weak Style Classification

Shuhui Jiang, Ming Shao, Chengcheng Jia and Yun Fu

AAAI 2016
PDF
arXiv

Research

Spectral Bisection Tree Guided Deep Adaptive Exemplar Autoencoder for Unsupervised Domain Adaptation

Ming Shao, Zhengming Ding, Handong Zhao and Yun Fu

AAAI 2016
PDF
arXiv

Research

Consensus Guided Unsupervised Feature Selection

Hongfu Liu, Ming Shao and Yun Fu

AAAI 2016
PDF
arXiv

Research

Pose-dependent Low-Rank Embedding for Head Pose Estimation

Handong Zhao, Zhengming Ding and Yun Fu

AAAI 2016
PDF
arXiv

Research

Incomplete Multimodal Visual Data Grouping

Handong Zhao, Hongfu Liu, and Yun Fu

IJCAI 2016
PDF
arXiv

Research

Matching via Dimensionality Reduction for Estimation of Treatment Effects in Digital Marketing Campaigns

Sheng Li, Nikos Vlassis, Jaya Kawale, and Yun Fu

IJCAI 2016
PDF
arXiv

Research

Coupled Marginalized Auto-encoders for Cross-domain Multi-view Learning

Shuyang Wang, Zhengming Ding, and Yun Fu

IJCAI 2016
PDF
arXiv

Research

Infinite Ensemble for Image Clustering

Hongfu Liu, Ming Shao, Sheng Li, and Yun Fu

KDD 2016
PDF
arXiv

Research

Robust Multi-View Feature Selection

Hongfu Liu, Haiyi Mao, and Yun Fu

ICDM 2016
PDF
arXiv

Research

Structure-Preserved Multi-Source Domain Adaptation

Hongfu Liu, Ming Shao, and Yun Fu

ICDM 2016
PDF
arXiv

Research

Transfer Learning for Image Classification with Incomplete Multiple Sources

Zhengming Ding, Ming Shao and Yun Fu

IJCNN 2016
PDF
arXiv

Research

Unsupervised Transfer Learning via Low-Rank Coding for Image Clus- tering

Sheng Li and Yun Fu

IJCNN 2016
PDF
arXiv

Research

Sparse Canonical Temporal Alignment with NTF for RGB-D Action Recognition

Chengcheng Jia, Ming Shao and Yun Fu

IJCNN 2016
PDF
arXiv

Research

Scalable Large Margin Online Metric Learning

Guoqiang Zhong, Yan Zheng, Sheng Li and Yun Fu

IJCNN 2016
PDF
arXiv

Research

Task-Driven Deep Transfer Learning for Im- age Classification

Zhengming Ding, Nasser M Nasrabadi, Yun Fu

ICASSP 2016
PDF
arXiv

Research

Deep Convolutional Neural Network with Independent Softmax for Large Scale Face Recognition

Yue Wu, Jun Li, Yu Kong, and Yun Fu

ACM MM 2016
PDF
arXiv

Research

Families in the Wild (FIW): Large-Scale Kinship Image Database and Benchmarks

Joseph Robinson, Ming Shao, Yue Wu, and Yun Fu

ACM MM 2016
PDF
arXiv
code

Research

Super Resolution of the Partial Pixelated Images with Deep Convolutional Neural Network

Hayi Mao, Yue Wu, Jun Li, and Yun Fu

ACM MM 2016
PDF
arXiv

Research

Action Recognition using Local Consistent Group Sparse Coding with Spatio-Temporal Structure

Yi Tian, Qiuqi Ruan, Gaoyun An, and Yun Fu

ACM MM 2016
PDF
arXiv

Research

Deep Bidirectional Cross-Triplet Embedding for Online Clothing Shopping

Shuhui Jiang, Yue Wu, and Yun Fu

ACM MM 2016
PDF
arXiv

Research

Robust Spectral Ensemble Clustering

Zhiqiang Tao, Hongfu Liu, Sheng Li and Yun Fu

CIKM 2016
PDF
arXiv

Research

Multi-View Time Series Classification: A Discriminative Bilinear Projection Approach

Sheng Li, Yaliang Li, and Yun Fu

CIKM 2016
PDF
arXiv

Research

Outlier Detection via Sampling Ensemble

Hongfu Liu, Yuchao Zhang, Bo Deng, and Yun Fu

IEEE BigData 2016
PDF
arXiv

Research

Deep transfer learning for automatic target classification: MWIR to LWIR

Zhengming Ding, Nasser Nasrabadi, and Yun Fu

Proc. SPIE (Lockheed Martin Best Paper Award)
PDF
arXiv

Research

Pre-trained D-CNN models for detecting complex events in unconstrained videos

Joseph P. Robinson and Yun Fu

Proc. SPIE
PDF
arXiv

Journal

Research

Max-Margin Action Prediction Machine

Yu Kong and Yun Fu

IEEE TPAMI 2016
PDF
arXiv

Research

Learning Robust and Discriminative Subspace with Low-Rank Constraints

Sheng Li and Yun Fu

IEEE TNNLS 2016
PDF
arXiv

Research

Learning Fast Low-rank Projection for Image Classification

Jun Li, Yu Kong, Handong Zhao, Jian Yang, and Yun Fu

IEEE TIP 2016
PDF
arXiv

Research

Low-Rank Tensor Subspace Learning for RGB-D Action Recog- nition

Chengcheng Jia and Yun Fu

IEEE TIP 2016
PDF
arXiv

Research

Discriminative Relational Representation Learning for RGB-D Action Recognition

Yu Kong and Yun Fu

IEEE TIP 2016
PDF
arXiv

Research

Representation Learning of Temporal Dynamics for Skeleton Based Action Recognition

Yong Du, Yun Fu, and Liang Wang

IEEE TIP 2016
PDF
arXiv

Research

Robust Transfer Metric Learning for Image Classification

Zhengming Ding and Yun Fu

IEEE TIP 2016
PDF
arXiv

Research

Scalable Nearest Neighbor Sparse Graph Approximation by Exploiting Graph Structure

Ming Shao, Xindong Wu, and Yun Fu

IEEE T-BD 2016
PDF
arXiv

Research

Personalized Travel Sequence Recommen- dation on Multi-Source Big Social Media

Shuhui Jiang, Xueming Qian, Tao Mei, and Yun Fu

IEEE T-BD 2016
PDF
arXiv

Research

Efficient Image Geotagging Using Large Databases

Dmitry Kit, Yu Kong, and Yun Fu

IEEE T-BD 2016
PDF
arXiv

Research

Analysis of EEG signals and facial expressions for continuous emotion detection

Mohammad Soleymani, Sadjad Asghari-Esfeden, Yun Fu, Maja Pantic

IEEE T-AF 2016 (Best Paper Award)
PDF
arXiv

Research

Learning Hierarchical 3D Kernel Descriptors for RGB-D Action Recognition

Yu Kong, Behnam Satarboroujeni, and Yun Fu

CVIU 2016
PDF
arXiv2015

Conference

Research

Bilinear Heterogeneous Information Machine for RGB-D Action Recognition

Yu Kong and Yun Fu

CVPR 2015
PDF
arXiv

Research

Temporal Subspace Clustering for Human Motion Segmentation

Sheng Li, Kang Li, Yun Fu

ICCV 2015
PDF
arXiv

Research

Dual-regularized Multi-view Outlier Detection

Handong Zhao and Yun Fu

IJCAI 2015
PDF
arXiv

Research

Semantic Single Video Segmentation with Robust Graph Representation

Handong Zhao and Yun Fu

IJCAI 2015
PDF
arXiv

Research

Deep Low-Rank Coding for Transfer Learning

Zhengming Ding, Ming Shao, Yun Fu

IJCAI 2015
PDF
arXiv

Research

Cross-View Projective Dictionary Learning for Person Re-identification

Sheng Li, Ming Shao, Yun Fu

IJCAI 2015
PDF
arXiv

Research

Deep Linear Coding for Fast Graph Clustering

Ming Shao, Sheng Li, Zhengming Ding, Yun Fu

IJCAI 2015
PDF
arXiv

Research

Spectral Ensemble Clustering

Hongfu Liu, Tongliang Liu, Junjie Wu, Dacheng Tao, and Yun Fu

KDD 2015
PDF
arXiv

Research

Clustering with Partition Level Side Information

Hongfu Liu, Yun Fu

ICDM 2015
PDF
arXiv

Research

Part-Level Regularized Semi-Nonnegative Coding for Semi-Supervised Learning

Handong Zhao, Zhengming Ding, Ming Shao, and Yun Fu

ICDM 2015
PDF
arXiv

Research

Predicting User Behavior in Display Advertising via Dynamic Collective Matrix Factorization

Sheng Li, Jaya Kawale, and Yun Fu

ACM SIGIR 2015
PDF
arXiv

Research

Deep Collaborative Filtering via Marginalized Denoising Auto-encoder

Sheng Li, Jaya Kawale, Yun Fu

CIKM 2015
PDF
arXiv

Research

DIAS: A Disassemble-Assemble Framework for Highly Sparse Text Clustering

Hongfu Liu, Junjie Wu, Dacheng Tao, Yuchao Zhang and Yun Fu

SDM 2015
PDF
arXiv

Research

Multi-view Low-Rank Analysis for Outlier Detection

Sheng Li, Ming Shao, and Yun Fu

SDM 2015
PDF
arXiv

Research

Sparse Low-Rank Fusion based Deep Features for Missing Modality Face Recognition

Ming Shao, Zhengming Ding, and Yun Fu

FG 2015
PDF
arXiv

Research

Hierarchical 3D Kernel Descriptors for Action Recog- nition Using Depth Sequences

Yu Kong, Behnam Sattar, and Yun Fu

FG 2015
PDF
arXiv

Block-wise Constrained Sparse Graph for Face Image Representation

Handong Zhao, Zhengming Ding, and Yun Fu

FG 2015
PDF
arXiv

Research

Discriminative Low-Rank Metric Learning for Face Recognition

Zhengming Ding, Sungjoo Suh, Jae-Joon Han, Changkyu Choi, and Yun Fu

FG 2015
PDF
arXiv

Research

Image Attributes and Diffusion via Twitter: The Case of #guncontrol

Michael A. Stefanone, Gregory D. Saxton, Michael J. Egnoto, Wayne X. Wei, and Yun Fu

HICSS 2015
PDF
arXiv

Research

Skeleton Based Action Recognition with Convolutional Neural Network

Yong Du, Yun Fu, and Liang Wang

ACPR 2015
PDF
arXiv

Research

Locality-Constrained Discriminative Learning and Coding

Shuyang Wang and Yun Fu

CVPRW 2015
PDF
arXiv

Journal

Research

Close Human Interaction Recognition using Patch-aware Models

Yu Kong and Yun Fu

IEEE TIP 2015
PDF
arXiv

Research

Missing Modality Transfer Learning via Latent Low-Rank Constraint

Zhengming Ding, Ming Shao, and Yun Fu

IEEE TIP 2015
PDF
arXiv

Research

Author Topic Model-based Col- laborative Filtering for Personalized POI Recommendations

Shuhui Jiang, Xueming Qian, Jialie Shen, Yun Fu, and Tao Mei

IEEE TMM 2015
PDF
arXiv

Research

Learning Balanced and Unbalanced Graphs via Low-Rank Coding

Sheng Li and Yun Fu

IEEE TKDE 2015
PDF
arXiv2014

Conference

Research

Modeling Supporting Regions for Close Human Interaction Recognition

Yu Kong, Yun Fu

ECCV 2014
PDF
arXiv

Research

Mode-Driven Volume Analysis based on Correlation of Time Series

Chengcheng Jia, Yun Fu

ECCV 2014
PDF
arXiv

Research

A Discriminative Model with Multiple Temporal Scales for Action Prediction

Yu Kong, Dmitry Kit, Yun Fu

ECCV 2014
PDF
arXiv

Research

Latent Low-Rank Transfer Subspace Learning for Missing Modality Recognition

Zhengming Ding, Ming Shao, Yun Fu

AAAI 2014
PDF
arXiv

Research

Low-Rank Tensor Completion with Discriminant Analysis for Action Classification

Chengcheng Jia, Guoqiang Zhong, Yun Fu

AAAI 2014
PDF
arXiv

Research

Low-Rank Common Subspace for Multi-view Learning

Zhengming Ding, Yun Fu

ICDM 2014
PDF
arXiv

Research

Robust Subspace Discovery through Supervised Low-Rank Constraints

Sheng Li, Yun Fu

SDM 2014 (Best Paper Award)
PDF
arXiv
code

Research

Learning Relative Features through Adaptive Pooling for Image Classification

Ming Shao, Sheng Li, Tongliang Liu, Dacheng Tao, Thomas S. Huang, and Yun Fu

ICME 2014 (Best Paper Award candidates)
PDF
arXiv

Research

Continuous Emotion Detection using EEG Signals and Facial Expressions

Mohammad Soleymani, Sadjad Asghari-Esfeden, Maja Pantic, Yun Fu

ICME 2014
PDF
arXiv

Research

Hierarchical Facial Expression Animation by Motion Capture Data

Shuyang Wang, Jinzheng Sha, Huaiyu Wu, Yun Fu

ICME 2014
PDF
arXiv

Research

Latent Tensor Transfer Learning for RGB-D Action Recognition

Chengcheng Jia, Yu Kong, Zhengming Ding, Yun Fu

ACM MM 2014
PDF
arXiv

Research

Attractive or Not? Beauty Prediction with Attractiveness- Aware Encoders and Robust Late Fusion

Shuyang Wang, Ming Shao, Yun Fu

ACM MM 2014
PDF
arXiv

Research

Locality Linear Fitting One-class SVM with Low-Rank Constraints for Outlier Detection

Sheng Li, Ming Shao and Yun Fu

IJCNN 2014
PDF
arXiv

Research

Lasom: Location aware self-organizing map for discovering similar and unique visual features of geographical locations

Dmitry Kit, Yu Kong and Yun Fu

IJCNN 2014
PDF
arXiv

Journal

Research

Early Classification of Ongoing Observation

Kang Li, Sheng Li, Yun Fu

IEEE TPAMI 2014
PDF
arXiv

Research

Prediction of Human Activity by Discovering Temporal Sequence Patterns

Kang Li and Yun Fu

IEEE TPAMI 2014
PDF
arXiv

Research

Interactive Phrases: Semantic Descriptions for Human Interaction Recognition

Yu Kong, Yunde Jia, and Yun Fu

IEEE TPAMI 2014
PDF
arXiv

Research

Generalized Transfer Subspace Learning through Low- Rank Constraint

Ming Shao, Dmitry Kit, and Yun Fu

IJCV 2014
PDF
arXiv

Research

Submanifold Decomposition

Ya Su, Sheng Li, Shengjin Wang, Yun Fu

IEEE T-CSVT 2014
PDF
arXiv

Research

Contour Model based Hand-Gesture Recognition Using Kinect Sensor

Yuan Yao, Yun Fu

IEEE T-CSVT 2014
PDF
arXiv
Previous Publications

2013

Journal

 • Liangyue Li, Sheng Li and Yun Fu, “Learning Low-Rank and Discriminative Dictionary for Image Classification,” Image and Vision Computing (IVC), vol. 32, no. 10, pp. 814–823, 2014. (Invited for special issue on “The Best of Face and Gesture 2013”)
 • Xu Zhao, Xiong Li, Zhe Wu, Yun Fu, and Yuncai Liu, “Multiple Subcategories Parts-Based Representation for One Example Face Recognition,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security (T-IFS), vol. 8, no. 10, pp. 1654-1664, 2013.
 • Conference

 • Ming Shao, Yizhe Zhang, Edward Wong and Yun Fu, “Random Faces Guided Sparse Many-to-One Encoder for Pose-Invariant Face Recognition,” International Conference on Computer Vision (ICCV), 2013.
 • Ming Shao, Liangyue Li, and Yun Fu, “What Do You Do? Recognize Occupations in a Photo via Social Context,” International Conference on Computer Vision (ICCV), 2013.
 • Ming Shao, Liangyue Li, and Yun Fu, “Predicting Professions through Probabilistic Model under Social Context,” Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2013.
 • Sheng Li and Yun Fu, “ Low-Rank Coding with b-Matching Constraint for Semi-supervised Classification,” International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2013.
 • Xu Zhao, Yuncai Liu and Yun Fu, “Exploring Discriminative Pose Sub-Patterns for Effective Action Classification,” ACM Multimedia (MM), 2013. [full paper]
 • Liangyue Li, Sheng Li, and Yun Fu, “Discriminative Dictionary Learning with Low-Rank Regularization for Face Recognition,” IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2013. (Oral Presentation, Best Paper Award)
 • Ming Shao and Yun Fu, “Hierarchical Hyperlingual-Words for Multi-Modality Face Classification,” IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2013.
 • Mingbo Ma, Ming Shao, Xu Zhao, and Yun Fu, “Prototype Based Feature Learning for Face Image Set Classification,” IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2013.
 • Gaurav Srivastava, Ming Shao, and Yun Fu, “Low-Rank Embedding for Semisupervised Face Classification,” IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2013.
 • Jie Hu, Yu Kong, and Yun Fu, “Behavior Recognition by Learning Structural and Pairwise Mid-level Features Using Random Forest,” IEEE Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2013.
 • Sheng Li, Peng Li and Yun Fu, “Understanding 3D human torso shape via manifold clustering,” SPIE Defense, Security, and Sensing (DSS), 2013.
 • 2012

  Journal

 • Junsong Yuan, Gangqiang Zhao, Yun Fu, Zhu Li, Aggelos K. Katsaggelos, and Ying Wu, “Discovering Thematic Objects in Image Collections and Videos,” IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 21, no. 4, pp. 2207-2219, 2012.
 • Ya Su, Yun Fu, Xinbo Gao, and Qi Tian, “Discriminant Learning through Multiple Principal Angles for Visual Recognition,” IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 21, no. 3, pp. 1381-1390, 2012.
 • Siyu Xia, Ming Shao, Jiebo Luo, and Yun Fu, “Understanding Kin Relationships in a Photo,” IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), vol. 14, no. 4, pp. 1046-1056, 2012.
 • Conference

 • Chunxiao Zhou, Jiseong Park, and Yun Fu, “Fast Resampling Weighted v-Statistics,” Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2012.
 • Yu Kong, Yunde Jia, and Yun Fu, “Learning Human Interaction by Interactive Phrases,” European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 300-313, 2012.
 • Kang Li, Jie Hu, and Yun Fu, “Modeling Complex Temporal Composition of Actionlets for Activity Prediction,” European Conference on Computer Vision (ECCV), pp. 286-299, 2012.
 • Ming Shao, Carlos Castillo, Zhenghong Gu, and Yun Fu, “Low-Rank Transfer Subspace Learning,” IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 2012.
 • Kang Li, Sangmin Oh, A. G. Amitha Perera, and Yun Fu, “A Videography Analysis Framework for Video Retrieval and Summarization,” British Machine Vision Conference (BMVC), 2012.
 • Zhi Yang, Yu Kong, and Yun Fu, “Contour-HOG: A Stub Feature based Level Set Method for Learning Object Contour,” British Machine Vision Conference (BMVC), 2012.
 • Siyu Xia, Ming Shao, and Yun Fu, “Toward Kinship Verification Using Visual Attributes,” IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2012.
 • Devansh Arpit, Gaurav Srivastava, and Yun Fu, “Locality-constrained Low Rank Coding for Face Recognition,” IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2012.
 • Zhi Yang, Yu Kong, and Yun Fu, “Decomposed Contour Prior for Shape Recognition,” IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2012.
 • Zhenghong Gu, Ming Shao, Liangyue Li, and Yun Fu, “Discriminative Metric:Schatten Norm vs. Vector Norm,” IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2012.
 • Ya Su, Shengjin Wang, and Yun Fu, “Evaluation of Canonical Correlation Analysis: A Correlation Generation Model ,” IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2012.
 • Ya Su, Shengjin Wang, and Yun Fu, “Submanifold Decomposition,” IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2012.
 • Kang Li and Yun Fu, “ARMA-HMM: A New Approach For Human Activity Prediction,” IEEE International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 2012.
 • Yuan Yao, and Yun Fu, “Real-Time Hand Pose Estimation From RGB-D Sensor,” IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME), pp. 705-710, 2012.
 • 2011

  Journal

 • Xu Zhao, Yun Fu, and Yuncai Liu, “Human Motion Tracking by Temporal-Spatial Local Gaussian Process Experts,” IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 20, no. 4, pp. 1141-1151, 2011.
 • Xu Zhao, Kai-Hsiang Lin, Yun Fu, Yuxiao Hu, Yuncai Liu, and Thomas S. Huang, “Text from Corners: A Novel Approach to Detect Text and Caption in Videos,” IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 20, no. 3, pp. 790-799, 2011.
 • Conference

 • Siyu Xia, Ming Shao and Yun Fu, “Kinship Verification through Transfer Learning,” International Joint Conferences on Artificial Intelligence (IJCAI), pp. 2539-2544, 2011.
 • Pradipto Das, Rohini Srihari and Yun Fu, “Simultaneous Joint and Conditional Modeling of Documents Tagged from Two Perspectives,” ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2011. (Full paper, Oral Presentation, Acceptance Rate: 15%)
 • Ming Shao, Siyu Xia and Yun Fu, “Genealogical Face Recognition based on UB KinFace Database,” IEEE CVPR Workshop on Biometrics (CVPRW), 2011. (Oral Presentation)
 • Wei Chen, Ming Shao, and Yun Fu, “Fast Low-Rank Approximation for Large Graph,” IEEE International Conference on Data Mining (ICDMW), Workshop on Large Scale Visual Analytics (LSVA), 2011. (Oral Presentation. Best Paper Award.)
 • 2010

  Journal

 • Yun Fu, Guodong Guo, and Thomas S. Huang, “Age Synthesis and Estimation via Faces: A Survey,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), vol. 32, no. 11, pp. 1955-1976, 2010.
 • Bin Cheng, Jianchao Yang, Shuicheng Yan, Yun Fu, and Thomas Huang, “Learning with L1-Graph for Image Analysis,” IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 19, no. 4, pp. 858-866, 2010.
 • Xu Zhao, Yun Fu, Huazhong Ning, Yuncai Liu, and Thomas S. Huang, “Human Pose Regression through Multiview Visual Fusion,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), vol. 20, no. 7, pp. 957-966, 2010.
 • Conference

 • Xiong Li, Xu Zhao, Yun Fu, and Yuncai Liu, “Bimodal Gender Recognition from Face and Fingerprint,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2010.
 • Werner Ceusters, Jason Corso, Yun Fu, Michalis Petropoulos, and Venkat Krovi, “Introducing Ontological Realism for Semi-Supervised Detection and Annotation of Operationally Significant Activity in Surveillance Videos,” The Fifth International Conference on Semantic Technologies for Intelligence, Defense, and Security (STIDS), Fairfax, VA, October 27-28, 2010. (Oral Presentation)
 • Anurag Bhardwaj, Achint Thomas, Yun Fu and Venu Govindaraju, “Retrieving Handwriting Styles: A Content Based Approach to Handwritten Document Retrieval,” The 2nd International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR), Kolkota, India, Nov. 2010. (Oral Presentation, ITESOFT Best Paper Award)
 • Yan Zhu, Xu Zhao, Yun Fu, and Yuncai Liu, “Sparse Coding on Local Spatial-Temporal Volumes for Human Action Recognition,” The 10th Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2010.
 • Xiong Li, Xu Zhao, Huanxi Liu, Yun Fu, and Yuncai Liu, “Multimodality Gender Estimation using Bayesian Hierarchical Model”, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp. 5590-5593, 2010. (Oral Presentation)
 • Ya Su, Yun Fu, Qi Tian, and Xinbo Gao, “Cross-Database Age Estimation based on Transfer Learning”, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp. 1270-1273, 2010.
 • Yuxiao Hu, Yun Fu, Usman Tariq, and Thomas S. Huang, “Subjective Experiments on Gender and Ethnicity Recognition from Different Face Representations”, The 16th International Conference on Mutli-Media Modeling (MMM), S. Boll et al. (Eds.): LNCS 5916, pp. 66-75, 2010. (Oral Presentation)
 • Xiong Li, Xu Zhao, Yun Fu, and Yuncai Liu, “Weak Metric Learning for Feature Fusion towards Perception-Inspired Object Recognition,” The 16th International Conference on Mutli-Media Modeling (MMM), S. Boll et al. (Eds.): LNCS 5916, pp. 273-283, 2010. (Oral Presentation)
 • Mert Dikmen, Dennis J. Lin, Andrey Del Pozo, Liang Liang Cao, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “A Study on Sampling Strategies in Space-Time Domain for Recognition Applications,” The 16th International Conference on Mutli-Media Modeling (MMM), S. Boll et al. (Eds.): LNCS 5916, pp. 465-476, 2010. (Oral Presentation)
 • Zhen Li, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “A Robust Framework for Multiview Age Estimation,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPRW), Workshop on Analysis and Modeling of Faces and Gestures, 2010. (Oral Presentation)
 • 2009

  Journal

 • Shuicheng Yan, Huan Wang, Yun Fu, Jun Yan, Xiaoou Tang, and Thomas S. Huang, “Synchronized Submanifold Embedding for Person-Independent Pose Estimation and Beyond,” IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 18, no. 1, pp. 202-210, Jan. 2009.
 • Jilin Tu, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “Locating Nose-tips and Estimating Head Pose in Images by Tensorposes,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), vol. 19, no. 1, pp. 90-102, Jan. 2009.
 • Conference

 • Guodong Guo, Guowang Mu, Yun Fu, Thomas S. Huang, “Human Age Estimation Using Bio-inspired Features”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2009.
 • Guodong Guo, Guowang Mu, Yun Fu, Charles Dyer, and Thomas S. Huang, “A Study on
  Automatic Age Estimation using a Large Database,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2009.
 • Guodong Guo, Charles R. Dyer, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “Is Gender Recognition Affected by Age?,” IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Workshop on Human Computer Interaction (HCI), 2009.
 • Xu Zhao, Yun Fu, Yuncai Liu, and Thomas S. Huang, “Temporal-Spatial Local Gaussian Process Experts for Human Pose Estimation,” The Ninth Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2009. (Oral Presentation. Oral Acceptance Rate: 36/670=5.37%.)
 • Guodong Guo, Guowang Mu, Yun Fu, and Alade Tokuta, “Gender from Body: A Biologically-Inspired Approach with Manifold Learning,” The Ninth Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2009.
 • Jie Xiao, Yun Fu, Yijuan Lu, and Qi Tian, “Refining Image Retrieval Using One-Class Classification,” IEEE International Conference on Multimedia & Expo ( ICME), pp. 314-317, 2009. (Oral Presentation)
 • Haomian Zheng, Zhu Li, and Yun Fu, “Efficient human action recognition by luminance field trajectory and geometry information,” IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME), pp. 842-845, 2009. (Oral Presentation)
 • 2008

  Journal

 • Yun Fu, Shuicheng Yan, and Thomas S. Huang, “Correlation Metric for Generalized Feature Extraction,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (T-PAMI), vol. 30, no. 12, pp. 2229-2235, Dec. 2008.
 • Guodong Guo, Yun Fu, Thomas S. Huang, and Charles R. Dyer, “Image-based Human Age Estimation by Manifold Learning and Locally Adjusted Robust Regression,” IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 17, no. 7, pp. 1178-1188, 2008.
 • Yun Fu and Thomas S. Huang, “Image Classification Using Correlation Tensor Analysis,” IEEE Transactions on Image Processing (T-IP), vol. 17, no. 2, pp. 226-234, Feb. 2008.
 • Yun Fu, Zhu Li, Junsong Yuan, Ying Wu, and Thomas S. Huang, “Locality vs. Globality: Query-Driven Localized Linear Models for Facial Image Computing,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), vol. 18, no. 12, pp. 1741-1752, Dec. 2008.
 • Yun Fu, Renxiang Li, Thomas S. Huang, and Mike Danielsen, “Real-Time Multimodal Human-Avatar Interaction,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), vol. 18, no. 4, pp. 467-477, Apr. 2008.
 • Hao Tang, Yun Fu, Jilin Tu, Thomas S. Huang, and Mark Hasegawa-Johnson, “Humanoid Audio-Visual Avatar with Emotive Text-To-Speech Synthesis,” IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), vol. 10, no. 6, pp. 969-981, Oct. 2008.
 • Yun Fu and Thomas S. Huang, “Human Age Estimation with Regression on Discriminative Aging Manifold,” IEEE Transactions on Multimedia (T-MM), vol. 10, no. 4, pp. 578-584, 2008.
 • Yun Fu, Shuicheng Yan, and Thomas S. Huang, “Classification and Feature Extraction by Simplexization,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security (T-IFS), vol. 3, no. 1, pp. 91-100, Mar. 2008.
 • Yun Fu, Zhu Li, Thomas S. Huang, and Aggelos K. Katsaggelos, “Locally Adaptive Subspace and Similarity Metric Learning for Visual Clustering and Retrieval,” Computer Vision and Image Understanding (CVIU), Special Issue on Similarity Matching in Computer Vision and Multimedia, vol. 110, no. 3, pp. 390-402, 2008. (Acceptance Rate: 8/98=8.16%)
 • Conference

 • Jianchao Yang, Shuicheng Yan, Yun Fu, Xuelong Li, and Thomas S. Huang, “Non-Negative Graph Embedding,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Mar. 2008. (Oral Presentation. Oral Acceptance Rate: 63/1593=4%.)
 • Guodong Guo, Yun Fu, Thomas S. Huang, and Charles R. Dyer, “A Probabilistic Fusion Approach to Human Age Prediction,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), SLAM Workshop, Mar. 2008. (Oral Presentation)
 • Yun Fu and Thomas S. Huang, “Correlation Embedding Analysis,” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 1696-1699, 2008. (Oral Presentation)
 • Yun Fu, Liangliang Cao, Guodong Guo, and Thomas S. Huang, “Multiple Feature Fusion by Subspace Learning,” ACM International Conference on Image and Video Retrieval (CIVR), pp. 127-134, 2008. (Oral Presentation. Invited Paper.)
 • Guodong Guo, Yun Fu, Charles R. Dyer, and Thomas S. Huang, “Head Pose Estimation: Classification or Regression?,” IAPR International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Aug. 2008.
 • Liangliang Cao, Mert Dikmen, Yun Fu and Thomas S. Huang, “Gender Recognition from Body,” The ACM Multimedia (MM), pp. 725-728, Aug. 2008.
 • Zhu Li, Yun Fu, Shuicheng Yan and Thomas S. Huang, “Real-Time Human Action Recognition by Luminance Field Trajectory Analysis,” The ACM Multimedia (MM), pp. 671-676, Aug. 2008.
 • Hao Tang, Yuxiao Hu, Yun Fu, Mark Hasegawa-Johnson and Thomas S. Huang, “Real-Time Conversion from a Single 2D Face Image to a 3D Text-Driven Emotive Audio-Visual AVATAR,” IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME), pp. 1205-1208, 2008. (Oral Presentation)
 • Ranga C. Gudivada, Yun Fu, Anil G. Jegga, Long J. Lu, Xiaoyan A. Qu, Marepalli Rao, Eric K. Neumann, and Bruce J. Aronow, “Mining Human Phenome to Investigate Modularity of Complex Disorders,” AMIA Summit on Translational Bioinformatics, 2008. (Oral Presentation)
 • Ming Liu, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “An Audio-Visual Fusion Framework with Joint Dimensionality Reduction,” IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp. 4437-4440, 2008.
 • Chunxiao Zhou, Yuxiao Hu, Yun Fu, Huixia Wang, Yongmei M. Wang, and Thomas S. Huang, “3D Face Analysis for Distinct Features using Statistical Randomization,” IEEE International Conference on Acoustics, Speech, & Signal Processing (ICASSP), pp. 981-984, 2008.
 • Yun Fu, Shuicheng Yan, and Thomas S. Huang, “Discriminant Simplex Analysis,” IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp. 3333-3336, 2008. (Oral Presentation)
 • Ming Liu, Shuicheng Yan, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “Flexible X-Y Patches for Face Recognition,” IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp. 2113-2116, 2008.
 • Guodong Guo, Yun Fu, Thomas S. Huang, and Charles R. Dyer, “Locally Adjusted Robust Regression for Human Age Estimation,” IEEE Workshop on Application of Computer Vision (WACV), 2008. (Oral Presentation)
 • Jilin Tu, Yun Fu, Alexandar Ivanov, Xun Xu, Li Fei-fei, and Thomas S. Huang, “Variational Transform Invariant Mixture of Probabilisitic PCA,” IEEE Workshop on Application of Computer Vision (WACV), 2008.
 • Hao Tang, Yun Fu, Jilin Tu, Thomas S. Huang, Mark Hasegawa-Johnson, “EAVA: A 3D Emotive Audio-Visual Avatar,” IEEE Workshop on Application of Computer Vision (WACV), 2008.
 • 2007

  Conference

 • Yun Fu, Ming Liu, and Thomas S. Huang, “Conformal Embedding Analysis with Local Graph Modeling on the Unit Hypersphere,” IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop (CVPR), 2007. (Oral Presentation)
 • Yun Fu, Zhu Li, Xi Zhou, and Thomas S. Huang, “LAPLACIAN Affinity Propagation for Semi-Supervised Object Classification,” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 189-192, 2007. (Oral Presentation. Best Paper Award. Rate: 2/1708.)
 • Yun Fu, Junsong Yuan, Zhu Li, Thomas S. Huang, and Ying Wu, “Query-Driven Locally Adaptive Fisher Faces and Expert-Model for Face Recognition,” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 141-144, 2007. (Oral Presentation)
 • Junsong Yuan, Zhu Li, Yun Fu, Ying Wu, and Thomas S. Huang, “Common Spatial Pattern Discovery by Efficient Candidate Pruning,” IEEE International Conference on (ICIP), pp. 165-168, 2007. (Oral Presentation)
 • Yun Fu, Xi Zhou, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, and Thomas S. Huang, “Lipreading by Locality Discriminant Graph,” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 325-328, 2007.
 • Shuicheng Yan, Zhenqiu Zhang, Yun Fu, Yuxiao Hu, Jilin Tu, and Thomas S. Huang, “Learning a Person-Independent Representation for Precise 3D Pose Estimation,” CLEAR’07 Evaluation Workshop, 2007. (Oral Presentation. Rank NO. 1 in the Evaluation.)
 • Yun Fu, Ye Xu, and Thomas S. Huang, “Estimating Human Age by Manifold Analysis of Face Pictures and Regression on Aging Features,” IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME), pp. 1383-1386, 2007.
 • Yun Fu, Renxiang Li, Thomas S. Huang, and Mike Danielsen, “Real-Time Humanoid Avatar For Multimodal Human-Machine Interaction,” IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME), pp. 991-994, 2007.
 • Zhu Li, Yun Fu, Junsong Yuan, Thomas S. Huang, and Ying Wu, “Query Driven Localized Linear Discriminant Models for Head Pose Estimation,” IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME), pp. 1810-1813, 2007. (Oral Presentation. Acceptance Rate: 16%. Best Paper Candidate from HCI Track.)
 • Xi Zhou, Yun Fu, Ming Liu, Mark Hasegawa-Johnson, and Thomas S. Huang, “Robust Analysis and Weighting on MFCC Components for Speech Recognition and Speaker Identification,” IEEE International Conference on Multimedia & Expo (ICME), pp. 188-191, 2007.
 • Yun Fu and Thomas S. Huang, “hMouse: Head Tracking Driven Virtual Computer Mouse,” IEEE Workshop on Application of Computer Vision (WACV), 2007. (Oral Presentation. UIUC raduate College Conference Travel Grant.)
 • Yun Fu and Thomas S. Huang, “Unsupervised Locally Embedded Clustering For Automatic High-Dimensional Data Labeling,” IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and ignal Processing (ICASSP), pp. 1057-1060, 2007.
 • Yuxiao Hu, Zhenqiu Zhang, Xun Xu, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “Building Large Scale 3D Face Database for Face Analysis,” International Workshop on Multimedia Content Analysis and Mining (MCAM), in Multimedia Content Analysis and Mining, N. Sebe, Y. Liu, Y. Zhuang, and T.S. Huang (Eds.), LNCS 4577, pp. 343-350, 2007.
 • Jilin Tu, Yun Fu, Yuxiao Hu and Thomas S. Huang, “Evaluation of Head Pose Estimation for Studio Data,” CLEAR’06 Evaluation Workshop, in Multimodal Technologies for Perception of Humans, R. Stiefelhagen and J. Garofolo (Eds.), LNCS 4122, pp. 281-290, 2007.
 • 2006

  Journal

 • Yun Fu and Nanning Zheng, “M-Face: An Appearance-Based Photorealistic Model for Multiple Facial Attributes Rendering,” IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (T-CSVT), vol. 16, no. 7, pp. 830-842, Jul. 2006.
 • Zhihong Zeng, Yun Fu, Glenn I. Roisman, Zhen Wen, Yuxiao Hu and Thomas S. Huang, “Spontaneous Emotional Facial Expression Detection,” Journal of Multimedia (JMM), vol. 1, no. 5, pp. 1-8, 2006. (Invited Paper)
 • Conference

 • Yun Fu and Thomas S. Huang, “Graph Embedded Analysis for Head Pose Estimation,” The IEEE Conference Series on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), pp. 3-8, 2006. (Oral Presentation. Acceptance Rate: 29/186=15.6%. )
 • Zhihong Zeng, Yun Fu, Glenn I. Roisman, Zhen Wen,Yuxiao Hu, Thomas S. Huang, “One-Class Classification for Spontaneous Facial Expression Analysis,” The IEEE Conference Series on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), pp. 281-286, 2006.
 • Huazhong Ning, Tony X. Han, Yuxiao Hu, Zhenqiu Zhang, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “A Realtime Shrug Detector,” The IEEE Conference Series on Automatic Face and Gesture Recognition (FG), pp. 505-510, 2006.
 • Zhihong Zeng, Yuxiao Hu, Glenn I. Roisman, Zhen Wen, Yun Fu and Thomas S. Huang, “Audio-Visual Emotion Recognition in Adult Attachment Interview,” The Eighth International Conference on Multimodal Interfaces (ICMI), pp. 139-145, 2006.
 • Zhihong Zeng, Yuxiao Hu, Ming Liu, Yun Fu, and Thomas S. Huang, “Training Combination Strategy of Multi-stream Fused Hidden Markov Model for Audio-visual Affect Recognition,” The ACM Multimedia (MM), pp. 65-68, 2006.
 • Before 2005

 • Yuexin Zhu, Yun Fu, Zongze Wu, and Nanning Zheng, “A JPEG2000 Optimized Bit-Plane Scanning Method Based on Multilevel Query Table,” Acta Electronica Sinica, vol. 32, no. 5, pp. 810-813, 2004.
 • Nanning Zheng, Yun Fu, Ting Zhang, and Feng Zhuo, “Facial Expression Transformation, Aging and Invisible View Reconstruction (I),” Acta Electronica Sinica, vol. 31, no. 12A, pp. 1955-1962,
  2003.
 • Yun Fu, Nanning Zheng, and Ting Zhang, “Facial Expression Transformation, Aging and Invisible View Reconstruction (II),” Acta Electronica Sinica, vol. 31, no. 12A, pp. 1963-1970, 2003.
 • Yun Fu, “Merging Ratio Images Based Realistic Object Class Re-Rendering,” IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 3523-3526, 2004.
 • Yun Fu, Nanning Zheng, Jianyi Liu, and Ting Zhang, “Facetransfer: A System Model of Facial Image Rendering,” IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics (SMC), pp. 2180-2185, 2004.
 • Yun Fu and Nanning Zheng, “Image-Based Photorealistic Fusion Model of Multi Facial Object Class,” The Fifth National Conference on Computer Graphics (Chinagraph), pp.210-217, 2004. (Oral Presentation)
 • Yun Fu and Nanning Zheng, “The Network Simulator NS-2 Basics and the LAN Simulation,” National Conference on the System Simulation Technology and Application (SSTA), vol. 4, pp. 1-9, 2002. (Keynote Speech)